Algemene Voorwaarden
1 Offertes en aanbiedingen
(1) Alle offertes en aanbiedingen van Barokcompany zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
(2) Elke offerte van Barokcompany bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. Barokcompany kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
(3) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
(4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Barokcompany daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Barokcompany anders aangeeft.
(5) Een samengestelde opdracht verplicht Barokcompany niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2 De overeenkomst
(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
(2) Zodra de klant het aanbod Barokcompany langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Barokcompany de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk langs elektronische weg.
(3) Indien Barokcompany gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Barokcompany ter beschikking heeft gesteld.
(4) Barokcompany heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
(5) De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
(6) De overeenkomst wordt opgeslagen. In geval van verlies kan de klant zich tot de klantenservice wenden om per e-mail een kopie van de overeenkomst op te vragen. Verdere informatie is opgenomen in de privacy-verklaring.

3 Bestelling, prijs
(1) Voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling bij Barokcompany is een succesvolle registratie van de klant bij het online platform Barokcompany (2) Barokcompany heeft een groot aantal van de aangeboden producten niet direct voorradig, maar laat deze producten pas na bestelling van de klant produceren. De klant is om die reden voor een periode van drie weken gebonden aan de bestelling, tenzij Barokcompany de bestelling op een eerder tijdstip bevestigd.
(3) Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse rechtelijke BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.

4 Betaling
(1) Betaling dient te geschieden middels automatische afschrijving of creditcard en Ideal. Bij betaling middels automatische afschrijving of creditcard en Ideal wordt het bedrag onmiddellijk van de rekening van de klant afgeschreven.
(2) De bestelprocedure bestaat vervolgens uit de volgende stappen:
a) Artikel in de winkelwagen leggen
b) Het invoeren van de leverings- en betalingsgegevens. Mocht de klant zich al eerder op de website hebben geregistreerd, dan kan de klant op deze plaats zijn persoonlijke inloggegevens ingeven.
c) Bevestiging van de juistheid van alle gegevens door de knop 'Bestelling verzenden'.
(3) De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.

5 Levering
(1) Bestellingen en leveringen zijn, voor zover niet expliciet anders vermeld, beperkt tot adressen in Nederland.
(2) De standaardlevertijd bedraagt 5 dagen. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan direct op de hoogte gesteld. De klant dient Barokcompany in dit geval een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
(3) Storingen in het productieproces van Barokcompany of één van haar leveranciers of ingeschakelde ondernemingen die niet aan Barokcompany zijn toe te rekenen, in het bijzonder stakingen of tijdelijke sluitingen van de onderneming, verlengen de levertijd overeenkomstig.
(4) Is voor de levering van bepaalde zaken of voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Barokcompany derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Barokcompany dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
(5) Indien Barokcompany niet binnen de door de klant gestelde redelijke termijn uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

6 Overmacht
(1) Barokcompany is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Barokcompany dient de consument onverwijld over deze omstandigheden te informeren.
(2Barokcompany kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7 Eigendomsvoorbehoud
(1) Alle door Barokcompany in het kader van de overeenkomst op afstand geleverde zaken blijven eigendom van Barokcompany totdat de klant alle verplichtingen uit de met Barokcompany gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
(2) Door Barokcompany geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
(3) De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Barokcompany veilig te stellen.
(4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Barokcompany daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

8 Risico-overgang
(1) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

9 Non-confirmiteit
(1) Barokcompany staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Hiertoe zijn de afbeeldingen en beschrijvingen op het verkoopgedeelte van het online platform www.fashionforhome.nl van doorslaggevend belang.
(2) De klant is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen in overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
(3) Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Barokcompany te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Barokcompany in staat is adequaat te reageren. De klant dient Barokcompany in staat te stellen om een klacht te (doen) onderzoeken.
(4) Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
(5) Indien van een gebrek later dan binnen twee maanden na ontdekking melding wordt gemaakt,dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
(6) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Barock queen het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is volstaat een schriftelijke mededeling terzake van het gebrek door de consument.
(7) Barock queen hoeft niet zorg te dragen voor het herstel of vervanging van het gebrekkige product, indien dit slechts door middel van het maken van onevenredige kosten mogelijk is en een andere vorm van nakoming zonder aanzienlijke nadelen voor de klant mogelijk is.
(8) Indien nakoming (gedeeltelijk) uitblijft of niet binnen een redelijke termijn wordt nagekomen, kan de klant de overeenkomst ontbinden of vermindering van de koopprijs verlangen.

10 Aansprakelijkheid
(1) Indien Barokcompany aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit.
Over onze meubels (Gebruik nooit een natte doek)
Al onze barokmeubels zijn met de handvervaardigd, en er kunnen daarom onderlingen verschillen voorkomen waardoor elke meubel stuk een uniek examplaar is. De zilver en goud uitgevoerde meubels zijn op authenthieke wijze vervaardigd. Ze zijn dus niet gespoten maar met losse velletjes zilver/goud papier belegd en daarnaar met hete boenwas behandeld voor de oude uitstraling. Daarom hebben deze meubels ook een aparte behandeling van schoon maken nodig. Gebruik nooit een natte doek, dan laat het zilver/goud los. Ook met dweilen moet u opletten dat de poten van de stoelen niet nat worden/blijven om schade te voorkomen. Dit valt ook niet onder garantie.
11 Verjaring
(1) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Barokcompany en door Barokcompany bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden een jaar.
(2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant Barokcompany van zodanige non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

12 Toepasselijkheid recht en geschillen
(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Barokcompany partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
(2) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

13 Goederenverpakking
De verpakking van de meubels neemt de bezorger op wens van de klant na de levering weer mee terug.

14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
(1) Barokcompany is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, indien:
a) De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b) Na het sluiten van de overeenkomst aan Barokcompany ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
c) In geval van faillissement van de klant.
d) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Barokcompany kan worden gevergd.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

15 Bedenktijd
U heeft nadat u de bestelling compleet hebt ontvangen 14 dagen bedenktijd.
(1) Als het product is afgeprijst.
(2) Als u de verpakking heeft opengemaakt (indien nodig)
Barokcompany betaald u dan binnen 14 dagen het volledigge aankoopbedrag plus de verzendkosten terug ,zodra het pakket ontvangen is door de Barokcompany .
De klant neemt zelf de verzendkosten voor de retourzending voor zijn rekening voor producten die speciaal voor de klant gemaakt worden in een ander formaat en/of kleur geldt de bedenktijd niet !!
Bij elke bestelling via onze webshop zit een retour voor ontbinding bijgesloten.

16 Garantie

Alle Artikelen van Barokcompany zijn uitsluitend geschikt voor decoratief gebruik, Barokcompany garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen,die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar. Barokcompany hanteert de wettelijke garantie termijn van twee jaar.

Deze voorwaarden zij opgesteld op 01-01-2013